Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Behalve de WBGO zijn de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging NVA en van de koepel KAB (Klachtenafhandeling Alternatieve Behandelwijzen) van toepassing op mijn werk. Hieronder valt ook de geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Deze zijn van invloed op de wijze waarop en de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg.

Een eventueel waarnemend collega is eveneens aan een geheimhoudingsplicht gebonden en hanteert dezelfde regels.

Wettelijke grondslag en werkwijze
Ik ben als therapeute gerechtigd in de zin van de wet AVG om persoonsgegevens van cliënten te registreren en verwerken op de grondslag dat ik hiervoor formele toestemming verkrijg van mijn cliënten door het, voorafgaand aan het intakegesprek, laten ondertekenen van een zogenaamd informatie- en toestemmingsdocument. In geval van een minderjarige dienen de ouders/verzorgers toestemming te geven.
Cliënten ontvangen een exemplaar van dit document voor hun eigen administratie. Zij kunnen deze toestemming op elk moment herroepen, waarvan zij mij dan op de hoogte dienen te stellen.

Rechten van cliënten
Cliënten hebben, als betrokkenen, ten aanzien van de registratie van zijn/haar persoonsgegevens een aantal rechten, waaronder het recht op inzage, verwijdering, wijziging, beperking, het indienen van een klacht bij de toezichthouder, het intrekken van de toestemming. Een volledig overzicht van rechten en aanvullende bepalingen, kan men vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien cliënten een verzoek aan mij richten in het kader van een van de bovenstaande rechten, ontvangt hij/zij binnen één maand een reactie op dat verzoek.

Bewaartermijn
In principe bewaar ik mijn dossiers 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. Ik kan echter oordelen dat het bewaren van sommige informatie niet noodzakelijk is. De bewaartermijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling.
Voor minderjarigen geldt dat de bewaartermijn van 20 jaar ingaat vanaf het achttiende levensjaar.
Wanneer cliënten eerder komen te overlijden, geldt de bewaartermijn van 20 jaar vanaf de datum van overlijden.

Voorzorgsmaatregelen ten aanzien van de veiligheid (privacy) van gegevens
Het is niet alleen mijn wettelijke plicht, maar ook mijn uitdrukkelijke intentie om bij de verwerking van persoonsgegevens zorgvuldig en veilig te handelen, binnen de grenzen van redelijkheid ten aanzien van de inspanningen en investeringen die ik hiervoor kan doen. Voor wat betreft documenten en aantekeningen op papier tref ik voorzorgsmaatregelen op het gebied van brand, waterschade, verlies en diefstal.
Bij digitale en eventueel geautomatiseerd verwerkte gegevens tref ik aanvullende beschermingsmaatregelen tegen data-verlies door apparatuur-defecten, ongeoorloofde inzage (‘hacken’) en diefstal of verlies van apparatuur.

Indien de veiligheid en integriteit van de informatie voor mijn cliënten redenen tot zorg zijn, dan kan ik hen bovendien op verzoek nader informeren over de genoemde veiligheidsmaatregelen.

Comments are closed.